Människor och miljöer i en halländsk socken

Författare: Charlotte Lindgren, Gert Ahlqvist m. fl.

I början av 2000-talet väcktes tanken i hembygdsföreningen, att skriva en hembygdsbok.
Abild är en stor socken till ytan, här har bott många människor i byar som för länge sedan ligger öde. Hembygdsföreningen tog sitt ansvar att dokumentera vad som skett i socknen.
Det var i huvudsak kyrkan och godset Hjuleberg som var publicerat. Nu dokumenterades hela socknen med sina invånare från slutet av 1800-talet.
Detta innebar att cirka 3 500 människor från 165 boplatser har sin plats i boken, och år 2006 kunde hembygdsföreningen ge ut sin första hembygdsbok.
Bokkommittén har bestått av Charlotte Lindgren, Ann-Britt Unnerfors, Hans-Åke Bengtsson, Uno Kristensson och Gert Ahlqvist.
Socknen och alla områden för sig är illustrerade med karta och nummer på boplatsen och boken innehåller 285 fotografier.

Innehållsförteckning:

Forntiden

Här har bland annat presenterats de 90 fornminnen i socknen.

Historisk tillbakablick

En summariskt skildring från istiden till Gudrunstormen 2005 med Abildsperspektiv.

Kyrkan

Här är beskrivit kyrkans intressanta historia, Hjulebergs patronatsrätts betydelse, inventarierna, prästerna, vaktmästarna och flera konfirmationskort.

Från sockenstämma till storkommun

Protokoll från 1862 då man i sockenkommunalt sammanhang delade upp socknens ansvarsområde i ett borgerligt och ett kyrkligt styre. Många intressanta händelser och levnadsöden beskrivs.

Torpen under herresätenas Abild under 300 år

I denna artikeln baserar sig beskrivningen från 1700-talet och framåt. Ett vet vi, att Abild var rikt på torp, bara under Hjuleberg och Sannarp, ett 80-tal.

Hjuleberg, torpen och människorna

Hjulebergs historia främst under svenska tiden, ägarna, från frälsegårdar till torpsystem, en del människor med livserfarenheter från Hjuleberg berättar. Anställda mer än två år efter år 1900, mejerihistoria, första traktorn, besök av Gunnar Sträng m.m. 1860 levde 438 personer på Hjuleberg och torpen.

Torpen under Hjuleberg

Av Hjulebergs 61 torp som mest, har de som var kvar år 1900 dokumenterats. Detta blev 35 torp där alla som levt och verkat på torpen från denna tiden är noterade i boken.

Abilds by

Byn växte fram runt skolan och affären.

Grinnareds by och kringliggande gårdar

Här är 13 boplatser dokumenterade.

Sjöreds by

Även här är 13 boplatser dokumenterade.

Från Örsås till Örsedala

Detta område utgör stora delar av översta Abild och rymmer 36 boplatser.

Efshults by

Här är dokumenterat folk från sju boplatser.

Gårdarna i Ingelstorps rote

Här ingår prästgården och några av socknens större gårdar. Människor från 24 boplatser är dokumenterade.

Ryds by i Ingelstorps rote

I denna by var det 12 boplatser att redovisa.

Skolorna

Skolhistoria från första skolstadgan 1842, skolorna i Abild och Borgared med alla lärarna från slutet av 1800-talet och flera skolkort, det äldsta från 1920.

Ålderdomshemmet blir bygdegård

Människorna som vistades här från 1900 till Bygdegårdens tillkomst 1952.

Den agrara utvecklingen

Kort sammanfattning över jordbrukets utveckling från 1800-talet, brukningsmetoder, jordbrukspolitik, till dagens EU-reglerade system.

Två tröskverksföreningar

Abilds- och Moshults tröskverksföreningar.

Sågar i Abild

Både fasta och ambulerande.

Från yxa till drivare

Utvecklingen inom skogsnäringen, från ”kubbasåg” till skördare

Affären och Abilds café

Två centralpunkter i Abild, när vägsträckningen gick utanför Abilds by blev den en tynande situation.

Lastbilsåkerier

Det var många som bedrev lastbilsrörelse i Abild under stora delar av 1900-talet.

Abilds omnibustrafik

Appelgrens busspark från 1920-talet är dokumenterat.

Abilds hembygdsförening

En historik om föreningen.

Skytte och hemvärn

Här kan man läsa om Abildsbors framgångar och idealitet.

Abilds ungdomsförening

Välformulerade och intressanta diskussionsprotokoll från 1920-talet.

Några föreningar i Abild

Majblommekommittén, Röda korset, sångkören, syföreningen.

Sockendräkten

Återuppväcktes på 1970-talet.

Bandyklubben

Abild var ett ledande lag under flera decennier.

Mossjöns dansbana

En berättelse som väcker många minnen.

Så roade vi oss

Det var roliga aktiviteter även i Abild.

Vägar i Abild

Visar var vägarna gick förr.

Ett vägbygge i Abild 1881-91

Ett vägbygge som rättade till mycket.

Postgången i Abild

När Abild hade egen poststation m.m.

En konstnär från Abild

I flera avseende en intressant skildring.

Birger på Klöverdal, en originell hedersman

En dokumentation värd att ta del av.

Till flydda tider återgår…

En minnenas krönika.

Einar Larsson berättar

Mordbrand på Hjuleberg, Reaktioner inför elektrifieringen och I minnenas skog.

Storm över Halland

En bild ur livet i Hallands skogsbygd i slutet av 1800-talet.

Ordlista över Abildsdialekten

Tillfälle att testa sin dialektkunskap.

Register över gårdar och torp

166 boplatser med sidhänvisning.

Författarpresentation

Boken säljs bland annat av styrelseledamoterna