§ 1

Namn

Föreningens namn skall vara Abilds hembygdsförening
Föreningens verksamhetsområde är Abilds socken
Hembygdsföreningen är en politisk och religiöst obunden ideell förening

§ 2

Medlemskap

Till medlem i föreningen antages personer som är intresserade av föreningens verksamhet

§ 3

Ändamål

Hembygdsföreningen har som ändamål att arbeta för en förnuftig omsorg om bygdens skatter, minnesmärken, natur och kultur och stärka vakten kring bygden och dess liv.

§ 4

Syfte

Föreningen skall verka för sitt syfte genom:

 • att inom sig samla så många krafter som möjligt, framförallt ungdom, till ett gemensamt arbete för studium och vård av kultur och natur i bygden.
 • att samla medlemmar till gemensamma aktiviteter.
 • att dokumentera Abilds socken på olika sätt.
 • att samarbeta med hembygdsrörelsens olika organisationer, myndigheter och institutioner, skolor, fria bildningsorganisationer och föreningar i bygden.
 • att Abilds socken bevaras som en kulturell enhet och dess särdrag i materiellt och andligt avseende i möjligaste mån bevaras och levandegöres.
 • att i görligaste mån ta hand om skänkta föremål och arkivhandlingar, helst brandsäkert.

§ 5

Styrelse

Föreningens verksamhet utövas av en styrelse. Denna skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör jämte övriga funktionärer.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna äro närvarande och ense om ett beslut.
Styrelsen skall leda föreningens arbete efter stadgarna och årsmötets beslut.
Styrelsen skall utse representant och ersättare i Ätradalens Hembygdskrets styrelse.
Styrelsen utser ombud till kretsens årsmöte

§ 6

Årsmöte

Räkenskapsåret skall sammanfalla med kalenderåret. Årsmötet skall hållas under första kvartalet och vid årsmötet skall bland annat följande ärende förekomma:

  Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Val av två personer att justera protokollet och vid behov fungera som rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport för det gångna året
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande i föreningen för ett år
 • Val av övriga styrelseledamöter på så sätt att varje år väljs hälften ordinarie ledamöter för en tid av två år
 • Val av två revisorer för två år och en revisorsuppleant
 • Val av valberedning
 • Fastställande av föreningens årsavgift för påföljande år
 • Styrelsens ärende till årsmötet
 • Övriga ärenden

§ 7

Kallelse

Kallelse till årsmötet skall ske minst två veckor före, genom annons eller personlig kallelse.
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen, revisorerna eller minst 25 % av medlemmarna begär det i skrivelse till ordföranden.
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 30 dagar före mötet.
Vid extra årsmöte skall beslut endast fattas i de ärenden som anges i kallelsen.

§ 8

Röstning

Medlem äger vid allmänna sammankomster en röst. Vid förrättande av val och vid fattande av beslut är enkel röstövervikt avgörande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.
Vid fråga om inköp eller avyttring av egendom, vid stadgeändring och om föreningens upplösning, fordras tre fjärdedels majoritet på ordinarie årsmöte. Vid upplösning av föreningen skall beslut fatts var föreningens tillhörigheter skall överlämnas.

Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmötet 2012.

Ersätter stadgar från föreningens start 1973.